Ưu Hóa Hệ Thống - Máy Chủ Thăng Đao (1212)

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp nhằm cải thiện chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì một số cụm máy chủ Ngọa Long trong thời gian như sau:

  • Thời gian ưu hóa hệ thống:Ngày 09/09/2019 từ 14:30 đến 15:30 cùng ngày.
  • Phạm vi: Máy chủ Thăng Đao (1212) của Ngọa Long.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian ưu hóa quý Thành Chủ không thể đăng nhập game.

Lưu ý: Thời gian ưu hóa sẽ không thể vào game.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này. Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Trân trọng kính báo,