Tứ đại ma thú của Ngọa Long

Quý thành chủ kính mến,

phiên bản cập nhật mới lần này, sau khi Thành Chủ vượt qua phó bản Hang Man Di, trong giao diện Thế giới sẽ xuất hiện thêm một kiến trúc tháp Võ Khôi Cao Tháp. Các Thành Chủ có thể bấm vào tháp này để tiến hành khiêu chiến ma thú trong tháp, chiến thắng sẽ ngẫu nhiên nhận được khắc văn, bạc, chiến công, uy danh...

Giao diện trong Võ Khôi Cao Tháp sẽ có 4 đại ma thú nghênh chiến.


Thiên Lang thú


Phi Liêm thú


Bệ Ngạn thú


Áp Dữ thú

Giao diện của tháp sẽ hiển thị thông tin ma thú và số người tham gia khiêu chiến tại thời điểm đó. Cấp Thành Chủ càng cao thì Thành Chủ sẽ được khiêu chiến cấp ma thú cao hơn.

Chiến thắng ma thú, Thành Chủ có thể nhận được bạc, chiến công, uy danh, tranh long ngọc, vũ khí, trang bị và khắc văn.

Chúc quý thành chủ mau chóng tiêu diệt được nhiều ma thú, giành được nhiều phần thưởng hấp dẫn!

Bổn trang kính báo!