Truyền Võ Hồn cho tướng

Quý thành chủ kính mến,

Như tin đã đưa, Ngọa Long sẽ tiến hành cập nhật thêm tính năng Võ Hồn nhằm giúp thành chủ có thể chiến đấu với Thượng Cổ Tứ Đại Thần Thú.

Đánh thắng Thượng Cổ Tứ Đại Thần Thú: Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước sẽ nhận được năng lực hóa của Võ Hồn, sau đó tích hợp vào cơ thể của các lãnh tướng.

Tích hợp đủ một lượng nhất định Võ Hồn sẽ có thể nâng cấp năng lực võ tướng.

Tích tụ 4 loại Võ Hồn

Chi tiết về mỗi loại Võ Hồn:

  • Hồn Thanh Long có thể tăng toàn diện lực công kích của tướng, bao gồm kỹ năng và lực công kích thường.
  • Hồn Bạch Hổ có thể làm cho tướng bỏ qua quốc phòng của địch, cho sát thương nhất định.
  • Hồn Huyền Vũ có thể tăng toàn diện lực phòng của tướng, bao gồm kỹ năng và lực công kích thường.
  • Hồn Chu Tước có thể làm cho sinh mệnh của tướng tăng lên lượng lớn.

Bổn trang kính báo.