Trao quà hỗ trợ bảo trì 12 máy chủ Ngọa Long

C
hư vị Thành Chủ kính mến,

Vì lý do kỹ thuật nên BĐH Ngọa Long đã tiến hành bảo trì 12 máy chủ: Vũ Long, Thiên Long, Trường Long, Hưng Long, Vân Long, Nguyệt Long, Hắc Long, Sơn Long, Vương Long, Ngạo Long, Thạch Long, Phụng Long, Bổn Trang sẽ tiến hành hỗ trợ một phần quà nhỏ thay cho lời cáo lỗi đến các Thành Chủ.

Thời gian trao quà dự tính từ ngày 24/07/2014 đến ngày 30/07/2014. Tất cả các Thành Chủ ở những server này sẽ nhận được phần quà hỗ trợ sau:

Quà Hỗ Trợ
5.000.000 Bạc, 1000 Chiến tích, 200.000 Chiến công

Một lần nữa, Bổn Trang thành thật cáo lỗi vì sự bất tiện này, rất mong các Thành Chủ thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ Ngọa Long.

Kính báo,