Trao quà hỗ trợ bảo trì 04 máy chủ Ngọa Long

C
hư vị Thành Chủ kính mến,

Vì lý do kỹ thuật nên BĐH Ngọa Long đã tiến hành bảo trì 09 máy chủ: Vũ Long, Thiên Long, Trường Long, Hưng Long , Bổn Trang sẽ tiến hành hỗ trợ một phần quà nhỏ thay cho lời cáo lỗi đến các Thành Chủ.

Thời gian trao quà dự tính từ ngày 29/08/2014 đến ngày 05/09/2014. Tất cả các Thành Chủ ở những server này sẽ nhận được phần quà hỗ trợ sau:

Quà Hỗ Trợ
1.000.000 Bạc, 100 Bánh Bao, 500.000 Chiến Công, 50 Thịt, 20 Rượu, 30 Ngọc Cam

Một lần nữa, Bổn Trang thành thật cáo lỗi vì sự bất tiện này, rất mong các Thành Chủ thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ Ngọa Long.

Kính báo,