Tính năng Huấn luyện lại Quý Tử

Quý thành chủ kính mến!

Vì lý do kỹ thuật nên trong bản cập nhật tháng 3, BĐH đã gửi đến thông tin chưa chính xác về tính năng Huấn luyện lại Quý Tử.

Nay chúng tôi xin gửi lại thông tin chính xác để quý thành chủ nắm rõ về tính năng Huấn luyện lại Quý Tử: Nếu Quý Tử còn trong giai đoạn huấn luyện, có thể lập tức cho huấn luyện lại ngay, mỗi lần tiêu phí 200 vàng, bắt đầu huấn luyện lại từ giai đoạn 0%.

Rất mong quý thành chủ thứ lỗi cho bất tiện này và cùng khám phá các tính năng mới trong bản cập nhật tháng 3 của Ngọa Long!

Bổn trang kính báo!