Tiếp tục bảo trì máy chủ một số máy chủ

Q
uý thành chủ thân mến!

Hiện tại, sau khi bảo trì,  máy chủ Kim Long, Hỏa Long, Thổ Long, Mộc Long, Kiếm Long đã hoạt động trở lại bình thường. Mời Quý thành chủ các máy chủ trên tiếp tục vào trải nghiệm.

Đồng thời, để tối ưu hóa hệ thống, BĐH sẽ tiếp tục bảo trì một số máy chủ:

  • Thời gian bảo trì: Từ 12h00 - 13h00 ngày 06/12/2013.
  • Phạm vi: Kiếm Long, Nhật Long, Cuồng Long, Tàng Long, Vương Long, Thạch Long, Thạch Long, Phụng Long.

Sau thời gian bảo trì quý thành chủ có thể đăng nhập vào Ngọa Long bình thường. Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,