Tiếp tục bảo trì hệ thống quay số

Quý thành chủ kính mến!

Ngọa Long bổn trang sẽ tiếp tục bảo trì hệ thống quay số của chương trình Vận may tháng 4 đến ngày 24/04/2012.

Bảo trì hệ thống quay số Vận may tháng 4

15 giờ ngày 19/04/2012 đến ngày 24/04/2012

Ngọa Long xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm này, quý thành chủ có thể trở lại quay số bình thường.

Trân trọng cảm ơn!