Tiến hành khắc phục lỗi khó đăng nhập

C
hư vị Thành Chủ kính mến,

BĐH xin gửi lời cáo lỗi chân thành đến tất cả các Thành Chủ do hiện tại đang xảy ra tình trạng khó đăng nhập được vào Ngọa Long.

BĐH đã nắm bắt được tình hình và đang gấp rút tiến hành sửa lỗi khẩn cấp để phục vụ tất cả chư vị.

Webgame Chiến Thuật Ngọa Long

Tiến hành khắc phục lỗi khó đăng nhập vào trò chơi

Trong thời gian này khuyến cáo các Thành Chủ không nên thoát game để hạn chế bị ảnh hưởng sự cố trên! Thành thật cáo lỗi cùng chư vị!

Hãy tham gia trải nghiệm Ngọa Long để viết lại lịch sử!

Kính báo,