Thông báo: trao thưởng sự kiện khai mở máy chủ

Quý thành chủ kính mến!

Vì nhiều lý do khách quan mà hiện nay, giải thưởng của các sự kiện khai mở máy chủ của Ngọa Long vẫn chưa được trao đến tay thành chủ! Bổn trang rất lấy làm tiếc và mong các thành chủ thứ lỗi cho sự bất tiện này.

Nay, bổn trang xin được thông báo, giải thưởng của các sự kiện khai mở máy chủ sẽ được trao trong 2 ngày 13 và 14/06/2012. Các sự kiện bao gồm: Thập đại Uy Danh, Lôi Đài đại chiếnBách thú chiến đồ đao.

Các máy chủ chưa trao phần thưởng sự kiện bao gồm: Hàng Long, Bá Long, Phi Long, Mãnh Long, Đại Long, Vân Long.

Kính mong các thành chủ đã đoạt giải tại các máy chủ này nhẫn nại đến tuần sau để nhận code thưởng!