[Thông báo] Lỗi mất nhân vật tại 3 server Ngọa Long

Hiện tại Bổn Trang nhận được một số phản hồi về việc mất nhân vật tại 3 server: Giao Long, Huy Long và Giáng Long. BĐH Ngọa Long sẽ tiến hành bảo trì để khắc phục tình trạng này, thời gian bảo trì  từ 11:00 – 13:00 ngày 25/07/2014.

Webgame Ngọa Long - máy chủ mới

Trong thời gian tới, BĐH Ngọa Long tiếp tục ghi nhận những trường hợp bị mất nhân vật, thời gian tiếp nhận từ ngày 25/07/2014 đến 31/07/2014. Thành Chủ vui lòng gửi thông tin tại trang: http://hotro1.zing.vn. Sau thời gian này, Thành chủ nào không gửi thông tin, BĐH Ngọa Long sẽ không hỗ trợ những trường hợp liên quan.

Bổn Trang thành thật cáo lỗi vì sự bất tiện này, rất mong các Thành Chủ thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ Ngọa Long.