Thông Báo - Đã Đền Bù Lỗi Nạp Vàng 21/09

C
hư vị Thành Chủ kính mến,

Như đã thông báo về lỗi nạp Vàng lần trước, Bổn Trang sẽ tiến hành đền bù cho quý Thành Chủ trong ngày hôm nay. Mong quý Thành Chủ thông cảm cho sự chậm trễ này.

BĐH sẽ tiến hành hỗ trợ cho quý Thành Chủ đã nạp Vàng mốc nhận Lê Thạch như sau:

  • Sẽ đền bù lại phần Vàng lệch giữa 6200 và 5800 là 400 vàng.
  • Đền bù 25% của phần lệch là 100 vàng.
  • Đền bù thời gian chậm trễ là 100 vàng.
  • Tổng cộng quý Thành Chủ sẽ nhận được đền bù là 600 vàng.

Một lần nữa, Bổn Trang thành thật cáo lỗi vì sự chậm trễ này, rất mong các Thành Chủ vẫn tiếp tục ủng hộ Ngọa Long.

Kính báo,