Thay đổi kiến trúc trong bản cập nhật

Quý thành chủ kính mến,

Bên cạnh các thay đổi về quốc chiến và phó bản mà bổn trang đã đưa tin trong những ngày vừa qua, ở bản cập nhất mới Hán vị quần hùng còn có thêm các thay đổi về kiến trúc trong thành. Tất cả được công bố dưới đây.

  • Thành chính: Quý thành chủ có thể nhìn thấy giao diện mới phân định rõ ràng hơn. Các khu vực trọng yếu của thành nằm ở vị trí cao hơn, Tháp thí luyện được đặt ở vị trí trung tâm. Hơn nữa, phần kiến trúc liên hoàn từ thành chính kéo dài xuống hồ nước nhìn rất hài hòa và chặt chẽ.

  • Tháp thí luyện:

    - Thêm 1 vị tướng Lư Thực trong tháp.

    - Dung luyện: sửa dung luyện 1 lần có thể vào Hồn Tinh tăng giới hạn.

  • Xưởng đúc tiền: sau khi cấp thành chủ đạt 140, tỷ lệ thành công đúc trang bị  dựa vào tăng cấp thành chủ mà tăng lên.

Bổn trang kính báo!