Thay đổi giờ đấu Quân Đoàn Chiến

Quý thành chủ kính mến,

Thời gian thi đấu lượt trận QĐC Liên Server đầu tiên lúc 17h00 chiều hôm nay ngày 16/12/2012 sẽ được dời lại đến lúc 18h00, lượt trận thứ 2 sẽ bắt đầu vào lúc 18h40, các lượt trận còn lại sẽ thi đấu theo giờ đã định.

STT Thời gian cũ Thời gian mới Trận đấu Trạng thái
1 16-12-12 17:00 16-12-12 18:00 Y Long vs Ngân Long Đang đấu
2 16-12-12 17:00 16-12-12 18:00 Tường Long vs Trường Long Đang đấu
3 16-12-12 17:00 16-12-12 18:00 Bá Long vs Trúc Long Đang đấu
4 16-12-12 17:00 16-12-12 18:00 Khang Long vs Thanh Long Đang đấu
5 16-12-12 17:00 16-12-12 18:00 Giáp Long vs Thủy Long Đang đấu
6 16-12-12 17:00 16-12-12 18:00 Vương Long vs Thiên Long Đang đấu
7 16-12-12 18:30 16-12-12 18:40 Đại Long vs Mộc Long Chưa đấu
8 16-12-12 18:30 16-12-12 18:40 Cuồng Long vs Thổ Long Chưa đấu
9 16-12-12 18:30 16-12-12 18:40 Danh Long vs Tàng Long Chưa đấu
10 16-12-12 18:30 16-12-12 18:40 Hắc Long vs Nhật Long Chưa đấu
11 16-12-12 18:30 16-12-12 18:40 Vân Long vs Phúc Long - Ngọc Long Chưa đấu
12 16-12-12 18:30 16-12-12 18:40 Ân Long vs Trí Long Chưa đấu

Bổn trang kính báo!