Thay đổi giá trị phần thưởng khai mở máy chủ

Quý thành chủ kính mến!

Từ trước đến nay, các phần thưởng khai mở máy chủ luôn là Vàng và Bạc. Mặc dù số vàng thưởng cao, tuy nhiên nó lại không đáp ứng được nhu cầu về Chiến Công của quý thành chủ.

Nay, bổn trang xin được hân hoan thông báo, từ đợt khai mở máy chủ Vương Long vào ngày 15/06/2012 trở đi, phần thưởng dành cho các thành chủ nằm trong top Thập Đại Uy Danh, top Lôi Đài đại chiếnBách thú chiến đồ đao cũng sẽ được thay đổi với nhiều Bạc và Chiến Công hơn. Đây là những phần thưởng quý mà vàng không thể mua được!

Phần thưởng được thay đổi cụ thể như sau:

Thứ tự Phần thưởng
Bạc Chiến Công
1 12,000,000  500,000 
2 10,000,000  400,000 
3 8,000,000  300,000 
4 - 10 5,000,000  100,000 

Bách thú chiến đồ đao

Thứ tự Phần thưởng
Bạc Chiến Công
1 12,000,000  500,000 
2 10,000,000  400,000 
3 8,000,000  300,000 
4 6,000,000  200,000 
5 4,000,000  100,000 

Lôi đài đại chiến

Hạng Phần thưởng
Bạc Chiến Công
1 15,000,000  1,000,000 
2 12,000,000  800,000 
3 10,000,000  700,000 
4 8,000,000  600,000 
5 6,000,000  500,000 
6 4,000,000  300,000 
7 4,000,000  300,000 
8 4,000,000  300,000 
9 4,000,000  300,000 
10 4,000,000  300,000 

Thập đại Uy Danh

Bổn trang kính báo!