Thập đại Uy Danh tại máy chủ Ngạo Long

Quý thành chủ kính mến,

Sự kiện chào mừng khai mở máy chủ Ngạo Long đã chính thức khép lại thành công vào ngày 05/07/2012 với những thành chủ xuất sắc đạt điểm Uy Danh cực kỳ cao.

Bổn trang xin mạn phép công bố kết quả Thập đại Uy Danh tại máy chủ Ngạo Long và phần thưởng như sau:

Top 10 Thành chủ Quốc gia Thưởng Bạc Thưởng Chiến Công
1 ßäßÿßöÿ Ngô 15,000,000  1,000,000 
2 DµŸ_Ñgä_đÖc_TÖn Thục 12,000,000  800,000 
3 MaiHoaCuc Thục 10,000,000  700,000 
4 Song Con Thục 8,000,000  600,000 
5 GiGaByte Ngô 6,000,000  500,000 
6 Thiên Long Ngô 4,000,000  300,000 
7 Sengoku Ngụy 4,000,000  300,000 
8 HeroVI Ngụy 4,000,000  300,000 
9 THE LIGHT Ngô 4,000,000  300,000 
10 Ngô Nhân Ngô 4,000,000  300,000 

Kính chúc thành chủ sớm vang danh thiên hạ!

Bổn trang kính báo!