Tham gia những sự kiện khai mở máy chủ

Quý thành chủ kính mến,

Bên cạnh những sự kiện lớn, Ngọa Long bổn trang cũng xin mạn phép nhắc quý thành chủ gần xa về những sự kiện khai mở máy chủ hấp dẫn và đang diễn ra hết sức cam go.

Hãy kề vai cùng Ngọa Long thể hiện bản lĩnh thành chủ!