Tạm đóng chức năng Loa liên server

Quý thành chủ kính mến,

 Ngọa Long bổn trang sẽ tạm đóng chức năng Loa phát ngôn từ hôm nay để chỉnh sửa lỗi. Chức năng sẽ được mở lại sau khi  hoàn tất việc chỉnh sửa.

Rất mong các quý thành chủ thông cảm

Một số thông tin về Loa phát ngôn:

Loa phát ngôn giúp quý thành chủ có thể "chat" trên toàn máy chủ. Lúc Phát ngôn, chữ xuất hiện ở vị trí phía trên màn hình, đồng thời có hiệu ứng pháo hoa.

  • Mỗi lần Phát ngôn cần tiêu hao 1 loa.
  • Cách lấy Loa Phát ngôn: trong phó bản Tiết Thanh Minh, lúc lấy bảo rương sẽ lấy được loa.
  • Loa Phát ngôn có thể nhập 25 ký tự.