[Sự kiện] Vượt phó bản - Săn bảo rương

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang kính mời quý thành chủ tham gia sự kiện Vượt phó bản - Săn bảo rương ngay khi bản cập nhật mới được ra mắt vào ngày 30/03/2012.

Với sự kiện này, quý thành chủ cần vượt qua rất nhiều quái trong phó bản Tiết Thanh Minh để đoạt bảo rương.

Địa điểm và đối tượng

Địa điểm: Toàn bộ máy chủ Ngọa Long.

Đối tượng: Tất cả các thành chủ tham gia chơi game.

Thời gian

Từ 30/03 đến 08/04/2012.

Giải thưởng

Bảo rương sẽ chứa các phần thưởng giá trị: lúa, bạc, chiến công, uy danh, quân lệnh, trang bị, vũ khí, Loa Phát ngôn, Hồng Binh Phù.

Bảo rương xếp theo chất lượng là: lam, lục, vàng, đỏ, tím, cam.

Mỗi loại bảo rương có tỷ lệ mở ra các loại trang bị và tài nguyên tương ứng với chất lượng rương.

Thể lệ

Tại giao diện thành chính, nhấn vào nút Phó bản màu tím (bên cạnh nút Lôi Đài) sẽ xuất hiện phó bản Tiết Thanh Minh.

  • Trong event phó bản có quái thú cấp 40, 60, 80, 100, 120, 140, mỗi cấp 4 con.

  • Đánh bại quái thú cấp không giống nhau sẽ rơi ra các loại bảo rương khác nhau.

  • Khi nhận được rương, quý thành chủ vào trong kho để dùng.

  • Lưu ý: Phó bản sẽ mở ra từ ngày 30/03 và đóng lại vào hết ngày 08/04/2012.