Sơn Long: ai sẽ đạt 1 triệu Uy Danh?

Quý thành chủ kính mến!

Theo như thông lệ, sự kiện 1 triệu Uy Danh sẽ diễn ra trong 3 tuần khi máy chủ Ngọa Long mới ra mắt. Bổn trang xin được nhắc lại cách thức tham gia như sau.

Tuần này, bổn trang sẽ trao thưởng code 1 triệu Uy Danh cho các thành chủ đạt điều kiện ở máy chủ Sơn Long (ra mắt ngày 01/06/2012).

Thời điểm chốt danh sách 1 triệu Uy Danh: 14 giờ ngày 22/06/2012.

Các thành chủ hãy nhanh chóng nâng cao điểm Uy Danh lên đến 1 triệu để có thể giành được code thưởng của bổn trang:

5.000.000 Bạc

2.000.000 Chiến Công

Bổn trang kính báo!