Quý Tử không luyện được kỹ năng nào?

Quý thành chủ kính mến!

Về các hạn chế trong quá trình huấn luyện Quý Tử: BĐH Ngọa Long xin xác nhận lại thông tin về việc từng nước sẽ không thể luyện được những kỹ năng nào và việc luyện ra những kỹ năng nào sẽ không có chức Quan Văn như bên dưới.

Thông tin này đã từng được thông báo 1 lần trước đây, tuy nhiên bổn trang xin được nhắc lại để quý thành chủ được rõ hơn!

Quý Tử không thể luyện những kỹ năng này:

Nước Thục Nước Ngô Nước Ngụy
Đông Phong Binh Tiển Hổ Xung
Yển Nguyệt Xưng Bá Viêm Lôi
Hổ Khiếu Hổ Khiếu Hổ Khiếu
Cam Vũ Cam Vũ Cam Vũ
Sư Hống Sư Hống Sư Hống
Bào Hao Phong Tiễn Bào Hao
Thanh Long Bào Hao Hổ Sát
Phục Long Bá Vương Xích Lôi
Ma Thần Ma Thần Ma Thần
Nộ Sát Nộ Sát Nộ Sát
Hiệu lệnh Hiệu lệnh Hiệu lệnh
Áp Chế Áp Chế Áp Chế
Vô Song Vô Song Vô Song
Long Minh Long Minh Long Minh
Thực Nhật Thực Nhật Thực Nhật
Tử Sanh Tử Sanh Tử Sanh
Băng Liệt Băng Liệt Băng Liệt

Quý Tử luyện được những kỹ năng này sẽ không thể có chức Quan Văn:

Ví dụ:

- Nếu Quý Tử nước Thục luyện được kỹ năng Kiêu Hùng thì không thể có chức Quan Văn.

- Nếu Quý Tử nước Ngô luyện được kỹ năng Thiên Mệnh thì không thể có chức Quan Văn.

- Nếu Quý Tử nước Ngụy luyện được kỹ năng Thanh Long thì không thể có chức Quan Văn.

Nước Thục Nước Ngô Nước Ngụy
Kiêu Hùng Kiêu Hùng Kiêu Hùng
Thiên Mệnh Thiên Mệnh Yển Nguyệt
Vô Ngại Yển Nguyệt Thanh Long
Thanh Long Vô Ngại
Vô Ngại

Như vậy:

- Cả 3 nước Ngụy Thục Ngô hoàn toàn có thể huấn luyện cho Quý Tử của mình ra được 1 kỹ năng Kiêu Hùng và 1 kỹ năng Thiên Mệnh.

- Riêng nước Ngô và Thục nếu huấn luyện ra được kỹ năng Thiên Mệnh hoặc Kiêu Hùng thì Quý Tử sẽ không có chức Quan Văn.

- Nước Ngụy nếu huấn luyện ra được kĩ năng Thiên Mệnh thì Quý Tử sẽ vẫn có thể có có chức Quan Văn.

Bổn trang kính báo,