Quý Tử có thể luyện được kỹ năng nào?

Quý thành chủ kính mến,

Hiện tại đã có rất nhiều thành chủ sinh được quý tử và huấn luyện con thành tài. Bổn trang xin thông báo chi tiết các vấn đề liên quan đến quý tử trong game Ngọa Long để các thành chủ hiểu rõ hơn về tính năng này.

1. Giai đoạn 2 sẽ có các huấn luyện trong game tương ứng với bảng bên dưới:

Hệ  Hệ nhỏ Mô tả ngắn
Hệ hỗ trợ Phấn Chấn Nhân Tâm Hệ cổ vũ
Lệ Thanh Nộ Xích Hệ nhục mạ
Thông Báo An Dân Hệ tăng cường
Kích Động Nhân Tâm Hệ giảm thuộc tính đối phương
Hệ cơ giới Tinh Thông Vũ Khí Hệ công kích
Tu Sửa Kiến Trúc Hệ phòng ngự
Huấn Luyện Nhẫn Nại Hệ nhóm
Nghiên Cứu Thuẫn Giáp Hệ bạo
Hệ chiến pháp Huấn Luyện Đột Kích Hệ liên tục
Chỉnh Đốn Đội Ngũ Hệ nhóm
Huấn Luyện Kỵ Thuật Hệ bạo
Đơn Đấu Hệ khống chế
Hệ kế sách Bố Cục Liên Hoàn Hệ liên tục
Hư Trương Thanh Thế Hệ nhóm
Mưu Kế Hệ bạo
Miêu Tả Bản Đồ Hệ khống chế

2. Chi tiết các kỹ năng không thể có được của 3 nước khi huấn luyện quý tử:

Nước Thục Nước Ngô Nước Ngụy Nước Thục Nước Ngô Nước Ngụy
Không thể có kỹ năng Không thể có chức quan văn
Đông Phong Binh Tiển Hổ Xung Kiêu Hùng Kiêu Hùng Yển Nguyệt
Yển Nguyệt Xưng Bá Viêm Lôi Thiên Mệnh Thiên Mệnh Thanh Long
Hổ Khiếu Hổ Khiếu Hổ Khiếu Vô Ngại Yển Nguyệt Kiêu Hùng
Cam Vũ Cam Vũ Cam Vũ   Thanh Long Vô Ngại
Sư Hống Sư Hống Sư Hống   Vô Ngại  
Bào Hao Phong Tiễn Bào Hao      
Thanh Long Bào Hao Hổ Sát      
Phục Long Bá Vương Xích Lôi      
Ma Thần Ma Thần Ma Thần      
Nộ Sát Nộ Sát Nộ Sát      

3. Hai kỹ năng mới của game hiện chỉ có được khi huấn luyện quý tử đó là:

  • Thiên Kiếm: [Thường] Gây sát thương lớn cho toàn thể địch đồng thời hồi phục 50 sĩ khí cho bản thân.
  • Đột Kích: [Thường] Gây sát thương lớn cho toàn thể quân địch.

Chúc quý thành chủ khai xuân đắc lộc, huấn luyện quý tử thành tài!

Bổn trang kính báo!