Phó bản ẩn Thiên Long Động

Q
uý thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang xin được giới thiệu về phó bản ẩn Thiên Long Động.

Để vào được phó bản ẩn Thiên Long Động, quý thành chủ phải vượt phó bản Trương Giác - Thiên Công Tái Kiến.

Khi đã hoàn thành xong phó bản, quý thành chủ nhấp chuột vào Thiên Long Động để vào Hang Thiên Trụ.

Đánh bại 4 võ tướng Trương Yên, Trương Bảo, Trương Giác và Vu Cát.

Đánh bại quân Vu Cát sẽ có thể lấy được Lục Thương.

Ngọa Long chúc quý thành chủ sớm hoàn thành phó bản ẩn, đoạt được vũ khí như ý!