Phó bản ẩn Thái Sư Đường

Q
uý thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang xin được giới thiệu về phó bản ẩn Thái Sư Đường.

Để vào được phó bản ẩn Thái Sư Đường, quý thành chủ phải vượt phó bản Đổng Trác - Thái Sư Loạn Thế.

Khi đã hoàn thành xong phó bản, quý thành chủ nhấp chuột vào Thái Sư Đường ở góc trên.

Đánh bại 4 võ tướng Từ Vinh, Hoa Hùng, Lý Nho và Đổng Trác.

Đánh bại quân đoàn Tà Thuật Sư sẽ có thể lấy được Bế Phương Y.

Ngọa Long chúc quý thành chủ sớm hoàn thành phó bản ẩn, đoạt được vũ khí như ý!