Ngày cuối cùng Nạp ZingXu bằng ATM được nhận code

Quý thành chủ kính mến,

Chương trình Nạp ZingXu bằng ATM sẽ kết thúc vào lúc 23h59 hôm nay 17/08/2012! Ngọa Long bổn trang rất cảm kích trước sự ủng hộ của các thành chủ gần xa trong chương trình này.

Các thành chủ vẫn còn cơ hội nạp ZingXu bằng ATM để nhận code thưởng đến hết ngày hôm nay. Ngày mai, vẫn có thể nạp bằng thẻ ATM tuy nhiên sẽ không được nhận code thưởng nữa.

Bổn trang kính báo!