Ứng dụng Ngọa Long trên Facebook

Quý thành chủ kính mến,

Tiếp tục đem đến sự tiện lợi cho thành chủ, từ hôm nay, quý thành chủ có thể sử dụng Ngọa Long ngay trên Facebook!

Hiện tại, để thử nghiệm mức độ ưa thích của các thành chủ, bổn trang chỉ đưa ra một máy chủ Thạch Long để tham gia ứng dụng.

Nhấp vào hình để sử dụng ứng dụng

Ngay sau khi các thành chủ đã quen với ứng dụng Ngọa Long trên Facebook, Ban Điều Hành sẽ tiến hành đưa các máy chủ khác vào phục vụ các thành chủ!

Bổn trang kính báo!