[Mở Thử Nghiệm] Tính Năng Liên Server

Quý thành chủ kính mến!

Hành trình viễn chinh với vô vàn thử thách đang ở phía trước, để giúp Quý Thành Chủ hoàn thành nghiệp thống nhất giang sơn. Bổn Trang sẽ tiến hành thử nghiệm mở tính năng Liên server với nhiều trải nghiệm mới. Chi tiết như sau:

Thời Gian:

  • Bảo trì: Vào lúc 10:00 ngày 22/05/2017.
  • Dự kiến: 10:30 có thể trải nghiệm tính năng.
  • Phạm Vi: Cụm 1 (Gồm những server sau)
Cụm 1Tên server
1140 Kim Long, Hỏa Long, Thổ Long
1108 Ảnh Long, Chu Long, Thắng Long,Song Long, Bình Long
1116 Thủy Long, Thanh Long, Bạch Long
1121 Vũ Long, Kiếm Long, Cuồng Long
1119 Thiên Long, Trường Long, Hưng Long
1120 Ân Long, Ân Long,Bàng Long, Hy Long,Tường Long, Ngự Long
1137 Tàng Long, Đại Hổ, Bích Hổ, Ngọa Hổ, Dân Long,Chương Long, Đăng Long, Hỏa Hổ,Kim Hổ, Thiên Hổ, Chân long, Du Long, Kiêu Long, Bắc Long,Cảnh Long, Huyền Long, Quyền Hổ,Cát Hổ, Trương Hổ, Uy Hổ, Đàm Long, Phi Hổ, Lữ Hổ, Tào Hổ, Dị Hổ
1106 Trúc Long, Phúc Long, Đường Long,Trí Long, Quyền Long, Tân Long,Khải Long, Tuấn Long, Nguyên Long,Quý Long, Bội Long
1133 Hắc Long, Thạch Long, Phụng Long, Hàng Long, Truy Long, Thiết Long,Ngân Long, Minh Long, Lôi Long
1102 Bá Long, Vân Long, Nguyệt Long
1134 Đại Phụng, Long Phụng, Bá Phụng, Kim Phụng, Kim Phụng, Tháo Hổ, Hỏa Phụng, Ngân Phụng, Thanh Phụng, Ngọc Phụng, Sơn Phụng, Truy Phụng, Đại Tướng Quân, Sơn Phụng, Tiên Phụng, Loạn Phụng, Vạn Phụng, Oai Phụng, Thiết Phụng, Hồng Phụng, Vĩ Phụng, Huy Phụng, Soái Phụng, Vinh Phụng, Quang Phụng, Lục Phụng, Vương Phụng,  Danh Phụng, Ngọa Phụng, Tiểu Phụng, Nguyệt Phụng, Đạo Phụng, Huyền Phụng, Lân Phụng, Chu Phụng, Thiên Phụng, Vũ Phụng, Bạch Phụng, Long Hổ,Gia Hổ, Lượng Hổ, Hắc Phụng, Cuồng Phụng, Phi Phụng, Hắc Phụng, Uy Phụng, Giai Phụng, Lữ Phụng
1128 Đại Long, Phi Long, Mãnh Long, Danh Long,Giáp Long, Châu Long, Y Long,Chính Long, Phục Hổ,Hạ Long, Mộc Hổ, Xích Bích,Nam Long, Phát Long

Sau khi được kết hợp thành một nhóm, Quý Thành Chủ của nhóm server này sẽ có thể "giao lưu" với nhau qua 5 tính năng. Các tính năng khác vẫn hoạt động riêng lẻ trên từng máy chủ.

  • 1. Phó bản quân đoàn có thể tổ đội liên server.
  • 2. Trò Chuyện.
  • 3. Quốc Chiến.
  • 4. Võ Khôi Tháp.
  • 5. Thôn Thiên.

Lưu ý

Tính năng Thôn Thiên bị reset.

Chúc Quý Thành Chủ có những giây phút thư giãn cùng Ngọa Long.

Bổn trang kính báo!