[Mở Thử Nghiệm] Tính Năng Liên Server

Quý thành chủ kính mến!

Hành trình viễn chinh với vô vàn thử thách đang ở phía trước, để giúp Quý Thành Chủ hoàn thành nghiệp thống nhất giang sơn. Bổn Trang sẽ tiến hành thử nghiệm mở tính năng Liên server với nhiều trải nghiệm mới. Chi tiết như sau:

  • Bảo trì: Vào lúc 08:00 ngày 14/11/2018.
  • Thời gian kết thúc bảo trì: đến 16:00 cùng ngày có thể trải nghiệm tính năng.

Cụm 1:

  • Gộp và reset đấu trường.
Cụm 1 Tên máy chủ
1156  Bá Long, Vân Long, Nguyệt Long,Mộc Long,Chu Long, Thắng Long,Song Long, Bình Long,Ân Long 2,Ân Long,Bàng Long, Hy Long,Tường Long, Ngự Long
1158  Trúc Long, Phúc Long, Đường Long, Trí Long, Quyền Long, Tân Long, Khải Long, Tuấn Long, Nguyên Long, Quý Long, Bội Long, Thủy Long,Thanh Long, Bạch Long, Thiên Long 2,Trường Long, Hưng Long
1171  Vũ Long, Kiếm Long, Cuồng Long,Thần Tướng 2,Ma Phụng, Song Phụng, Thần Tướng, Xuân Phụng, Nhật Phụng, Huyết Phụng, Minh Phụng, Hàn Phụng, Yên Phụng, Tước Phụng, Mỹ Phụng, Quy Phụng, Băng Phụng, Thần Kiếm, Dũng Long,Gia Long, Uy Long, Thịnh Long,Hoàng Long, Điển Long, Giao Long,Huy Long, Giáng Long,Đại Long,Phi Long, Mãnh Long, Danh Long,Giáp Long, Châu Long, Y Long,Chính Long, Phục Hổ,Hạ Long, Mộc Hổ, Xích Bích,Nam Long, Phát Long
1172  Kim Long 2, Hỏa Long, Thổ Long, Sơn Long 2,Vương Long, Ngạo Long, Thần Long,Bá Long, Bảo Long, Thần Long, Thu Long,Khôi Long, Mộng Long, Phước Long,Diệm Long, Khánh Long, Lục Long,Xích Long, Lĩnh Long, Hạo Long,Bích Long, Chuẩn Long, Hồ Long,Đình Long, Ảnh Long, Hoàng Hổ,Song Hổ, Vân Hổ, Vĩ Long,Tiến Long, Nhân Long, Chiến Hổ,Truy Hổ, Thạch Hổ, Vương Hổ,Hắc Hổ, Bạch Hổ, Hoan Long,Chí Long, Cửu Long, Thủy Hổ,Chước Long, Thổ Hổ, Mãnh Hổ,Bá Hổ, Tiểu Hổ, Tôn Hổ,Chu Hổ, Du Hổ, Triệu Hổ, Nhiệm Hổ, Bố Hổ, Thủy Phụng, Thổ Phụng, Mộc Phụng, Lưu Hổ,Điêu Hổ, Đổng Hổ, Điêu Thuyền, Lưu Bị, Đại Phụng 2,Long Phụng, Bá Phụng, Kim Phụng, Kim Phụng, Tháo Hổ, Hỏa Phụng, Ngân Phụng, Thanh Phụng, Ngọc Phụng, Sơn Phụng, Truy Phụng, Đại Tướng Quân,- Sơn Phụng, Tiên Phụng, Loạn Phụng, Vạn Phụng, Oai Phụng, Thiết Phụng, Hồng Phụng, Vĩ Phụng, Huy Phụng, Soái Phụng, Vinh Phụng, Quang Phụng, Lục Phụng, Vương Phụng, Danh Phụng, Ngọa Phụng, Tiểu Phụng, Nguyệt Phụng, Đạo Phụng, Huyền Phụng, Lân Phụng,Hắc Long 2,Thạch Long
1178 Xích Sơn, Lôi Sơn,Trường Sơn,Địa Sơn,Địa Sơn, Phúc Sơn,Thần Sơn 2,Phi Sơn,Vân Sơn,Vũ Sơn 2,Thanh Sơn, Bá Sơn, Vương Sơn 2,Mộng Sơn,Điệp Sơn, Long Khí, Huyết Ưng 2, Thần Ưng, Mỹ Ưng, Chiến Ưng, Lãnh Ưng, Ma Ưng, Hỏa Ưng, Soái Ưng, Hồng Ưng, Phi Ưng, Bá Ưng, Bách Ưng, Bạo Ưng,Thần Phụng 2,Ưu Phụng, Lâm Phụng, Lôi Phụng, Mai Phụng Thương Phụng, Túy Phụng, Uyển Phụng, Liễu Phụng, Viên Phụng, Trấn Phụng, Xích Phụng, Mãnh Phụng, Nguyên Phụng, Cát Phụng Toàn Phụng, Kiều Phụng, Thái Phụng, Chiến Phụng, Hải Phụng, Ân Phụng, Bạch Ưng 2,Hắc Ưng, Lục Ưng, Thái Ưng 2, Khuyết Ưng, Chí Ưng, Cát Ưng, Phong Ưng, Lôi Ưng, Tân Ưng, Phát Ưng, Chi Chiến, Đại Ưng 2, Thiết ưng, Tuyết ưng, Song Ưng, Doanh Ưng, Xuân Ưng, Kiến Lập, Đế Vương, Càn Khôn, Truy Sơn 2, Hoàng Sơn,Thiết Sơn,Ẩn Sơn 2,Thạch Sơn,Bằng Sơn,Mãnh Sơn 2,Uy Sơn,Minh Sơn,Hồng Mã 2,Thanh Mã, Uyển Mã,Tứ Mã 2,Song Mã, Tam Mã,Hắc Mã 2,Bạch Mã, Xích Mã, Thiên Ưng, Hoàng Mã, Kim Mã, Huyết Mã, Phi Mã, Thần Mã,Thiết Mã,Tiểu Mã,Đại Mã,Thần Mã 3,Địa Mã,Thiên Mã,Mộc Sơn,Thổ Sơn, Thiên Sơn,Tàng Sơn,Cuồng Sơn, Ngọc Sơn,Quang Sơn,Thăng Sơn,Ngân Sơn. 
1180  Lôi Khí, Trường Khí, Mộng Khí, Bằng Khí 2, Hỏa Khí, Mãnh Khí, Uy Khí 2, Minh Khí, Tàng Khí, Sơn Khí, Mộc Khí,Thổ Khí,Thiết Khí,Ẩn Khí, Thạch Khí,Thiên Khí,Địa Khí,Phúc Khí, Cuồng Khí, Ngọc Khí,Quang Khí, Vương Khí, Thần Khí,Phi Khí,Vân Khí,Vũ Khí,Thanh Khí,Bá Khí,Truy Khí,Hoàng Khí, Thăng Khí 2, Ngân Khí, Xích Khí
1196  Kim Đao, Mộc Đao, Thủy Đao
1197 Vũ Quy, Thanh Quy, Bá Quy, Truy Quy, Hoàng Quy, Thiết Quy, Ẩn Quy, Thạch Quy, Bằng Quy, Quang Quy, Thăng Quy, Ngân Quy, Xích Quy, Lôi Quy, Trường Quy 
1198 Hỏa Đao, Thổ Đao, Địa Đao 
1199 Thiên Đao, Phúc Đao, Vương Đao 
1200  Thần Đao, Phi Đao, Vân Đao
1201  Thiên Quy, Phúc Quy, Vương Quy, Thần Quy, Phi Quy, Vân Quy, Kim Quy, Mộc Quy, Thủy Quy, Long Quy, Sơn Quy, Mãnh Quy, Hỏa Quy, Thổ Quy, Địa Quy, Mãnh Quy, Uy Quy, Minh Quy, Tàng Quy, Cuồng Quy, Ngọc Quy, Mộng Quy, Lã Quy, Trấn Quy, Long Đao, Sơn Đao, Mãnh Đao
410  Vũ Đao
411  Thanh Đao

Sau khi được kết hợp thành một nhóm, Quý Thành Chủ của nhóm server này sẽ có thể "giao lưu" với nhau qua 6 tính năng. Các tính năng khác vẫn hoạt động riêng lẻ trên từng máy chủ.

  • Phó bản quân đoàn có thể tổ đội liên server.
  • Trò Chuyện.
  • Quốc Chiến.
  • Võ Khôi Tháp.
  • Hoạt Động Vượt Ải Hổ Lao.
  • Chiến Trường Trục Lộc.
  • Đấu trường

Chúc Quý Thành Chủ có những giây phút thư giãn cùng Ngọa Long.

Bổn trang kính báo!