[Mở Thử Nghiệm] Đoạt Thành Chiến Liên Server

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Nhằm mang đến những trải nghiệm mới mẻ cũng như giúp các thành chủ khẳng định ví trí thế của mình trên con đường chinh phục tam quốc xƯng bá Thiên hạ. BĐH Ngọa Long tiến hành mở thử nghiệm tính năng Đoạt Thành Chiến Liên Server. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian: 12:00 ngày 22/11 đến 11:00 ngày 28/11/2016.
  • Nội dung: Mở Thử Nghiệm Tính Năng Đoạt Thành Chiến Liên Server.
  • Lưu ý: BĐH sẽ đóng tính năng nếu có vấn đề về kỹ thuật xảy ra ảnh hưởng đến trải nghiệm quý Thành Chủ.
Cụm 2
ID ServerTên Server
1128 Đại Long, Phi Long, Mãnh Long, Danh Long,Giáp Long, Châu Long, Y Long,Chính Long, Phục Hổ,Hạ Long, Mộc Hổ, Xích Bích,Nam Long, Phát Long
1127 Thần Tướng, Ma Phụng, Song Phụng, Xuân Phụng, Nhật Phụng, Huyết Phụng, Minh Phụng, Hàn Phụng, Yên Phụng, Tước Phụng, Mỹ Phụng, Quy Phụng, Băng Phụng, Thần Kiếm, Dũng Long,Gia Long, Uy Long, Thịnh Long,Hoàng Long, Điển Long, Giao Long,Huy Long, Giáng Long
1094 Sơn Long, Vương Long, Ngạo Long, Thần Long,Bá Long, Bảo Long, Thần Long, Thu Long,Khôi Long, Mộng Long, Phước Long,Diệm Long, Khánh Long, Lục Long,Xích Long, Lĩnh Long, Hạo Long,Bích Long, Chuẩn Long, Hồ Long,Đình Long, Ảnh Long, Hoàng Hổ,Song Hổ, Vân Hổ, Vĩ Long,Tiến Long, Nhân Long, Chiến Hổ,Truy Hổ, Thạch Hổ, Vương Hổ,Hắc Hổ, Bạch Hổ, Hoan Long,Chí Long, Cửu Long, Thủy Hổ,Chước Long, Thổ Hổ, Mãnh Hổ,Bá Hổ, Tiểu Hổ, Tôn Hổ,Chu Hổ, Du Hổ, Triệu Hổ, Nhiệm Hổ, Bố Hổ, Thủy Phụng, Thổ Phụng, Mộc Phụng, Lưu Hổ,Điêu Hổ, Đổng Hổ, Điêu Thuyền, Lưu Bị
1132 Chân long, Du Long, Kiêu Long, Bắc Long,Cảnh Long, Huyền Long, Quyền Hổ,Cát Hổ, Trương Hổ, Uy Hổ, Đàm Long, Phi Hổ, Lữ Hổ, Tào Hổ, Dị Hổ
1093 Đại Hổ, Bích Hổ, Ngọa Hổ, Dân Long,Chương Long, Đăng Long, Hỏa Hổ,Kim Hổ, Thiên Hổ
1134 Đại Phụng, Long Phụng, Bá Phụng, Kim Phụng, Kim Phụng, Tháo Hổ, Hỏa Phụng, Ngân Phụng, Thanh Phụng, Ngọc Phụng, Sơn Phụng, Truy Phụng, Đại Tướng Quân, Sơn Phụng, Tiên Phụng, Loạn Phụng, Vạn Phụng, Oai Phụng, Thiết Phụng, Hồng Phụng, Vĩ Phụng, Huy Phụng, Soái Phụng, Vinh Phụng, Quang Phụng, Lục Phụng, Vương Phụng,  Danh Phụng, Ngọa Phụng, Tiểu Phụng, Nguyệt Phụng, Đạo Phụng, Huyền Phụng, Lân Phụng, Chu Phụng, Thiên Phụng, Vũ Phụng, Bạch Phụng, Long Hổ,Gia Hổ, Lượng Hổ, Hắc Phụng, Cuồng Phụng, Phi Phụng, Hắc Phụng, Uy Phụng, Giai Phụng, Lữ Phụng
1118 Thaần Phụng, Ưu Phụng, Lâm Phụng, Lôi Phụng, Mai Phụng, Thương Phụng, Túy Phụng, Uyển Phụng, Liễu Phụng, Viên Phụng, Trấn Phụng, Xích Phụng,  Mãnh Phụng, Nguyên Phụng, Cát Phụng, Toàn Phụng, Kiều Phụng, Thái Phụng, Chiến Phụng, Hải Phụng, Ân Phụng
1136 Bạch Ưng, Hắc Ưng, Lục Ưng, Thái Ưng, Khuyết Ưng, Chí Ưng, Cát Ưng, Phong Ưng, Lôi Ưng, Tân Ưng, Phát Ưng, Chi Chiến, Đại Ưng, Tuyết ưng, Song Ưng, Doanh Ưng, Xuân Ưng, Kiến Lập, Đế Vương, Càn Khôn
1126 Huyết Ưng, Thần Ưng, Mỹ Ưng, Chiến Ưng, Lãnh Ưng, Ma Ưng, Hỏa Ưng, Soái Ưng, Hồng Ưng, Phi Ưng, Bá Ưng, Bách Ưng, Bạo Ưng
1135 Hắc Mã,  Bạch Mã, Xích Mã, Thiên Ưng, Hoàng Mã, Kim Mã, Huyết Mã, Phi Mã, Thần Mã
1117 Hồng Mã, Thanh Mã, Uyển Mã
1122 Thiết Mã, Tiểu Mã, Đại Mã

Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin. Thân chúc nhân sĩ gặp nhiều niềm vui và may mắn trên đường bôn tẩu cùng Ngọa Long.

Trân trọng cám ơn.