[Mở Thử Nghiệm] Đoạt Thành Chiến Liên Server

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Nhằm mang đến những trải nghiệm mới mẻ cũng như giúp các thành chủ khẳng định ví trí thế của mình trên con đường chinh phục tam quốc xƯng bá Thiên hạ. BĐH Ngọa Long tiến hành mở thử nghiệm tính năng Đoạt Thành Chiến Liên Server. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian: 12:00 ngày 29/08 đến 23:59 ngày 12/09/2016.
  • Nội dung: Mở Thử Nghiệm Tính Năng Đoạt Thành Chiến Liên Server.
  • Lưu ý: BĐH sẽ đóng tính năng nếu có vấn đề về kỹ thuật xảy ra ảnh hưởng đến trải nghiệm quý Thành Chủ.
Cụm 1
ID ServerTên Server
1 Kim Long
2 Hỏa Long
3 Thổ Long
17 Tàng Long
1031 Sơn Long
1064 Đại Long, Phi Long, Mãnh Long
1065 Danh Long, Y Long, Giáp Long, Châu Long, Khang Long, Chinh Long
1074 Thần Tướng, Ma Phụng, Song Phụng, Xuân Phụng, Nhật Phụng, Huyết Phụng, Minh Phụng, Hàn Phụng, Yên Phụng
1079 Phục Hổ, Hạ Long, Mộc Hổ, Xích  Bích, Nam Long, Phát Long, Bích Long
1081 Thần Long, Bá Long, Bảo Long, Thu Long, Hổ Long, Khôi Long, Mộng Long, Phước Long, Diệm Long, Khánh Long, Lục Long, Xích Long, Lĩnh Long, Hạo Long, Bích Long, Chuẩn Long, Hồ Long, Đỉnh Long, Anh Long, Hoàng Hổ, Song Hổ, Vân Hổ, Vĩ Long, Tiến Long, Nhân Long, Chiến Hổ, Truy Hổ, Thạch Hổ
1082 Vương Hổ, Hắc Hổ, Bạch Hổ, Hoan Long, Chí Long, Cửu Long, Thủy Hổ, Chước Long, THổ Hổ, Mãnh Hổ, Bá Hổ, Tiểu Hổ, Tôn Hổ, Chu Hổ, Du Hổ, Triệu Hổ, Nhiệm Hổ, Bố Hổ, Thủy Phụng, THổ Phụng, Mộc Phụng, Lưu Hổ, Điêu Hổ, Đổng Hổ, Điêu thuyền, Lưu Bị
1083 Hắc Long, Thạch Long, Phụng Long
1084 Tước Phụng, Mỹ Phụng, Quy Phụng, Băng Phụng, Thần Kiếm
1086 Hàng Long, Truy Long, Thiết Long
1088 Điển Long, Hoàng Long, Thịnh Long, Giao Long, Dũng Long, Giáng Long, Huy Long, Uy Long, Gia Long
1091 Ngân Long, Minh Long, Lôi Long
Cụm 2
ID ServerTên Server
1092 Đại Phụng 3, Long Phụng, Bá Phụng, Kim Phụng,  Tháo Hổ, Hỏa Phụng, Đại Phụng, Ngân Phụng, Thanh Phụng, Ngọc Phụng, Sơn Phụng, Truy Phụng, Đại Tướng Quân, Sơn Phụng, Tiên Phụng, Loạn Phụng, Vạn Phụng, Hổ Phụng, Tháo Phụng
1093 Đại Hổ, Bích Hổ, Ngọa Hổ, Dân Long, Chương Long, Đăng Long, Hỏa Hổ, Kim Hổ, Thiên Hổ, Sơn Long, Ngọa Hổ
1094 Chân Long, Du Long, Kiêu Long, Bắc Long, Cảnh Long, Huyền Long, Quyền Hổ, Cát Hổ, Trương Hổ, Uy Hổ, Đàm Long, Phi Hổ, Lữ Hổ, Tào Hảo, Dị Hổ
1096 Bạch Ưng, Hắc Ưng, Lục Ưng
1102 Bá Long, Vân Long, Nguyệt Long
1103 Oai Phụng, Thiết Phụng, Hồng Phụng, Vĩ Phụng, Huy Phụng, Soái Phụng, Vinh Phụng, Quang Phụng, Lục Phụng
1106 Trúc Long, Phúc Long, Ngọc Long, Đường Long, Trí Long, Quyền Long, Tân Long, Khải Long, Tuấn Long, Nguyên Long, Quý Long, Bội Long
1108 Mộc Long, Chu Long, Thăng Long, Song Long, Bình Long
1109 Vương Phụng, Ngọa Phụng, tiểu Phụng, Nguyệt Phụng, Đạo Phụng, Huyền Phụng, Lân Phụng, Chu Phụng, Thiên Phụng, Vũ Phụng, Bạch Phụng, Long Hổ, Gia Hổ, Lượng Hổ, Hắc Phụng, Cuồng Phụng, Phi Phụng, Hắc Phụng, Uy Phụng, Giai Phụng, Lữ Phụng
1110 Huyết Ưng, Thần Ưng, mỹ Ưng, chiến Ưng, lãnh Ưng, ma Ưng, hỏa Ưng
1111 Soái Ưng, Hồng Ưng, Phi Ưng
1112 Bá Ưng, Bách Ưng, Bạo Ưng
1113 Thiên Ưng, Hoàng Mã, Kim Mã
1114 Hắc Mã, Bạch Mã, Xích Mã
1115 Huyết Mã, Phi Mã, Thần Mã
1116 Thủy Long, Thanh Long, Bạch Long
Cụm 3
ID ServerTên Server
1117 Hồng Mã, Thanh Mã, Uyển Mã
1118 Thần Phụng 2, Ưu Phụng, Lâm Phụng, Lôi Phụng, Mai Phụng, Thương Phụng, Túy Phụng, Uyển Phụng, Liễu Phụng, Viên Phụng, Trấn Phụng, Xích Phụng, Mãnh Phụng, Nguyên Phụng, Cát Phụng, Toàn Phụng, Kiều Phụng, Thái Phụng, Chiến Phụng, Hải Phụng, Ân Phụng
1119 Thiên Long 2, Trường Long, Hưng Long
1120 Ân Long, Bàn Long, Ngự Long, Tường Long, Hy Long,
1121 Vũ Long, Kiếm Long, Cuồng Long
1122 Đại Mã, Tiểu Mã, Thiết Mã 2
1123 Thái Ưng, Khuyết Ưng, Chi Ưng, Cát Ưng, Phong Ưng, Lôi Ưng, Tân Ưng, Phát Ưng, Chi Chiến
1124 Đại Ưng, Thiết Ưng, Tuyết Ưng, Song Ưng, Doanh Ưng, Xuân Ưng, Kiến Lập, Đế vương, Càn Khôn
284 Song Mã
285 Tam Mã
286 Tứ Mã
287 Thần Mã 2
288 Thiên Mã
289 Địa Mã
290 Mộc Sơn

Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin. Thân chúc nhân sĩ gặp nhiều niềm vui và may mắn trên đường bôn tẩu cùng Ngọa Long.

Trân trọng cám ơn.