Màu sắc trang bị trong rương

Quý thành chủ kính mến,

Đợt cập nhật của Ngọa Long đã diễn ra trong ngày 30/03/2012 và nhận được sử hưởng ứng của rất nhiều thành chủ. Sự kiện đặc biệt hấp dẫn nhiều thành chủ tham gia nhất chính là vượt phó bản Tiết Thanh Minh để săn bảo rương.

Bảo rương được chia thành 6 màu với chất lượng cao dần: lam, lục, vàng, đỏ, tím, cam. Ngoài các phần thưởng tài nguyên như lúa, bạc, chiến công, uy danh, quý thành chủ còn nhận được trang bị theo màu tương ứng của rương.

Tuy nhiên, bổn trang xin được đính chính lại về trang bị trong rương như sau:

  • Rương cam: có thể rơi ra trang bị màu cam và các màu khác.
  • Rương tím: có thể rơi ra trang bị màu tím và các màu khác trừ cam.
  • Rương đỏ: có thể rơi ra trang bị màu đỏ và các màu khác trừ tím, cam.
  • Rương vàng: có thể rơi ra trang bị màu vàng và các màu khác trừ tím, cam, đỏ.
  • Rương lục: có thể rơi ra trang bị màu lục và lam.
  • Rương lam: có thể rơi ra trang bị màu lam.

Vậy, kính mời thành chủ chiếu theo bảng trên mà kiểm tra chất lượng trang bị trong kho.