Lưu ý: Dùng code trước ngày 16/07/2012!

Quý thành chủ kính mến,

Ban Điều Hành Ngọa Long xin được thông báo về các code thưởng in-game đã phát trước ngày 1/6/2012:

Tất cả các loại code được phát ra trước ngày 01/06/2012 sẽ hết hạn vào ngày 16/07/2012.

Các thành chủ hãy lưu ý sử dụng code để tránh tình trạng bỏ lỡ đáng tiếc. Nếu quý thành chủ quên không sử dụng code trước ngày 16/07, code sẽ bị mất giá trị. Ban Điều Hành sẽ không chấp nhận mọi khiếu nại về sau, mong các thành chủ lượng thứ!

Bổn trang kính báo!