Lỗi hiển thị sức chiến đấu sai

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang đã tìm ra nguyên nhân lỗi hiển thị sức chiến đấu sai trong Bảng xếp hạng của một số thành chủ. Tuy nhiên, do hiện đang diễn ra sự kiện Nạp Cao Thưởng Lớn nên Ban Điều Hành sẽ đợi đến sau khi kết thúc sự kiện ngày 09/09 mới có thể khắc phục được lỗi trên.

Ngọa Long bổn trang xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Quý thành chủ có thể theo dõi Bảng xếp hạng chính xác hơn sau ngày 09/09.

Bổn trang kính báo!