Lôi Đài đại chiến tại Trường Long

Tính đến 15 giờ ngày 13-01, tại máy chủ Trường Long chỉ có 2 thành chủ thắng trận Lôi Đài.

Ngọa Long bổn trang xin được thông báo đến quý thành chủ gần xa như sau:

Top 5 Thành chủ Số lần Quốc gia
1 Sie^u_Nha^n 15 Thục
2 KHTH 5 Thục

Kết quả cuối cùng sẽ được bổn trang thông báo vào ngày 16-01. Quý thành chủ nhớ đón xem!

Bên cạnh đó, tại máy chủ Hưng Long, Ngọa Long bổn trang cũng xin được vinh danh thành chủ đã thắng trận Lôi Đài đầu tiên là ™PéChiMai. Chúc mừng thành chủ và rất mong thành chủ sẽ tiến xa tại máy chủ Hưng Long!