Không khai mở máy chủ

Quý thành chủ kính mến!

Trong tuần này Ngọa Long bổn trang sẽ không khai mở máy chủ mới. Mong quý thành chủ thứ lỗi cho những bất tiện này.

Chúc quý thành chủ khởi nghiệp vạn thắng!