Kết quả Ngọa Long Mật Tịch tuần cuối cùng

Quý thành chủ kính mến,

Bổn trang xin được công bố kết quả của chương trình Ngọa Long Mật Tịch tuần cuối cùng. Dù có rất nhiều thành chủ gửi chiến báo về, tuy nhiên chỉ có 9 chiến báo hợp lệ được trao thưởng.

Phần thưởng đã được trao cho các thành chủ có chiến báo dưới đây:

STT Chiến Báo Số báo danh Bình chọn
1 Trương Liêu  58746 701
2 Quách Gia 1 Hit 1 Mộc Thú  36581 130
3 Style mới vượt thạch trận! Không cần quá mạnh  72876 23
4 Mộc Thú Trận với Chân Cơ (Ám Tế:)  73541 7
5 Ngô --Cách vượt Trạch Thạch Trận  68119 7
6 Tào Tháo-Tào Nhân-Quách Gia-niềm tự hào của ngụy  67557 3
7 Quách Gia võ tướng không thể thiếu Mộc Thú  76181 2
8 Vừa chuyển sinh đánh thú thân  51919 1

Cám ơn các thành chủ đã nhiệt tình tham gia sự kiện Quân Sư Rồng tại Ngọa Long!

Bổn trang kính báo!