Kết quả Lôi Đài tại máy chủ Thiên Long

Quý thành chủ kính mến!

Sự kiện Lôi Đài đại chiến tại máy chủ Thiên Long đã kết thúc vào ngày 06-1-2012.

Ngọa Long bổn trang xin được thông báo kết quả dưới đây:

Top 5 Thành chủ Số lần Quốc gia
1 Lanny Thiên Kim 16 Ngô
2 Suối 2 Ngô
3 Tiêu Vân Long 1 Thục
4 PhanTom 1 Ngô
5 NgaoLong 1 Ngô

Phần thưởng của quý thành chủ theo thứ tự như sau:

Thứ tựPhần thưởng
VàngBạc
13.0003.000.000
22.5002.500.000
32.0002.000.000
41.5001.500.000
51.0001.000.000

Chúc mừng 5 quý thành chủ đã giành chiến thắng. Phần thưởng đã được gửi vào email của quý thành chủ! Mời quý thành chủ nhận thưởng!