Kết quả Lôi Đài tại Bá Long và Phi Long

Quý thành chủ kính mến,

Bổn trang xin được thông báo kết quả Lôi Đài đại chiến tại máy chủ Bá LongPhi Long như sau.

Máy chủ Bá Long:

Top 5 Thành chủ
1 NửThầnMặtTrăng
2 ๖ۣۜKhanh ๖ۣۜHa
3 LữBố
4 Bố Láo Đại Sư ™
5 Vinh Đẹp Trai

Máy chủ Phi Long:

Top 5 Thành chủ
1 Bá Chủ Phi Long
2 ÷··´¯·»Kem
3 Dương quá
4 Ku Tý
5 Tiêu Vân Long

Chúc mừng các quý thành chủ đã tham gia Lôi Đài thành công!