Hỗ trợ Quốc Chiến

C
hư vị Thành Chủ kính mến,

Như đã thông tin lần trước, các Thành Chủ ở những server Kim Long, Mộc Long, Hoả Long, Thổ Long không tham gia được tính năng Quốc Chiến, Bổn Trang sẽ tiến hành hỗ trợ một phần quà nhỏ thay cho lời cáo lỗi.

Tất cả các Thành Chủ ở những server này sẽ nhận được phần quà hỗ trợ sau:

Quà Hỗ Trợ
15.000 Hồn Tướng, 15 Ngọc Cam

Webgame Chiến Thuật Ngọa Long

Một lần nữa, Bổn Trang thành thật cáo lỗi vì sự bất tiện này, rất mong các Thành Chủ thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ Ngọa Long.

Kính báo,