Dừng Liên Thông Máy Chủ ngày 06/03/2019

Q
uý Thành Chủ kính mến!

Bổn Trang xin được thông báo sẽ ngưng quá trình gộp cụm máy chủ của ngày 06/03/2019.

 

Ngưng Liên Thông Cụm Máy Chủ

Bổn Trang xin thông báo đến quý Thành Chủ, dừng liên thông cụm máy chủ trong đợt này gồm có:

  • Cụm máy chủ ngưng liên thông :
Thời GianCụm Máy ChủTên Server Sau Liên Thông
06/03
Sáng: 10:30 - 12:30
Vũ Long [1208] Vũ Long 2
Huyết Ưng 2
Lôi Khí
  • Danh sách các server trong cụm máy chủ ngưng liên thông gồm:
Cụm Máy ChủTên Máy Chủ
1208 Vũ Long, Kiếm Long, Cuồng Long,Thần Tướng 2,Ma Phụng, Song Phụng, Thần Tướng, Xuân Phụng, Nhật Phụng, Huyết Phụng, Minh Phụng, Hàn Phụng, Yên Phụng, Tước Phụng, Mỹ Phụng, Quy Phụng, Băng Phụng, Thần Kiếm, Dũng Long,Gia Long, Uy Long, Thịnh Long,Hoàng Long, Điển Long, Giao Long,Huy Long, Giáng Long,Đại Long,Phi Long, Mãnh Long, Danh Long,Giáp Long, Châu Long, Y Long,Chính Long, Phục Hổ,Hạ Long, Mộc Hổ, Xích Bích,Nam Long, Phát Long, Xích Sơn, Lôi Sơn,Trường Sơn,Địa Sơn,Địa Sơn, Phúc Sơn,Thần Sơn 2,Phi Sơn,Vân Sơn,Vũ Sơn 2,Thanh Sơn, Bá Sơn, Vương Sơn 2,Mộng Sơn,Điệp Sơn, Long Khí, Huyết Ưng 2, Thần Ưng, Mỹ Ưng, Chiến Ưng, Lãnh Ưng, Ma Ưng, Hỏa Ưng, Soái Ưng, Hồng Ưng, Phi Ưng, Bá Ưng, Bách Ưng, Bạo Ưng,Thần Phụng 2,Ưu Phụng, Lâm Phụng, Lôi Phụng, Mai Phụng Thương Phụng, Túy Phụng, Uyển Phụng, Liễu Phụng, Viên Phụng, Trấn Phụng, Xích Phụng, Mãnh Phụng, Nguyên Phụng, Cát Phụng Toàn Phụng, Kiều Phụng, Thái Phụng, Chiến Phụng, Hải Phụng, Ân Phụng, Bạch Ưng 2,Hắc Ưng, Lục Ưng, Thái Ưng 2, Khuyết Ưng, Chí Ưng, Cát Ưng, Phong Ưng, Lôi Ưng, Tân Ưng, Phát Ưng, Chi Chiến, Đại Ưng 2, Thiết ưng, Tuyết ưng, Song Ưng, Doanh Ưng, Xuân Ưng, Kiến Lập, Đế Vương, Càn Khôn, Truy Sơn 2, Hoàng Sơn,Thiết Sơn,Ẩn Sơn 2,Thạch Sơn,Bằng Sơn,Mãnh Sơn 2,Uy Sơn,Minh Sơn,Hồng Mã 2,Thanh Mã, Uyển Mã,Tứ Mã 2,Song Mã, Tam Mã,Hắc Mã 2,Bạch Mã, Xích Mã, Thiên Ưng, Hoàng Mã, Kim Mã, Huyết Mã, Phi Mã, Thần Mã,Thiết Mã,Tiểu Mã,Đại Mã,Thần Mã 3,Địa Mã,Thiên Mã,Mộc Sơn,Thổ Sơn, Thiên Sơn,Tàng Sơn,Cuồng Sơn, Ngọc Sơn,Quang Sơn,Thăng Sơn,Ngân Sơn, Lôi Khí, Trường Khí, Mộng Khí, Bằng Khí 2, Hỏa Khí, Mãnh Khí, Uy Khí 2, Minh Khí, Tàng Khí, Sơn Khí, Mộc Khí,Thổ Khí,Thiết Khí,Ẩn Khí, Thạch Khí,Thiên Khí,Địa Khí,Phúc Khí, Cuồng Khí, Ngọc Khí,Quang Khí, Vương Khí, Thần Khí,Phi Khí,Vân Khí,Vũ Khí,Thanh Khí,Bá Khí,Truy Khí,Hoàng Khí, Thăng Khí 2, Ngân Khí, Xích Khí.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này. Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Trân trọng kính báo,