Đền bù cho sự cố tại máy chủ Vũ Long

Máy chủ Vũ Long đã bảo trì vào lúc 14h00 chiều hôm nay do gặp sự cố về kĩ thuật và sẽ được mở lại vào 20h00 tối nay.

Ngọa Long xin chân thành cáo lỗi các quý thành chủ tại máy chủ Vũ Long vì sau khi server mở lại thì tất cả các thành chủ đã online từ thời điểm 3h00 sáng cho đến khi server bảo trì sẽ được rollback lại nhân vật về trước thời điểm 3h00.

Để đền bù cho các thành chủ, Ngọa Long sẽ hỗ trợ cho các quý thành chủ bị reset nhân vật như sau:

1000 vàng và 30 quân lệnh

Rất mong các quý thành chủ thông cảm.

Cập nhật: Máy chủ Vũ Long đã được hoàn tất sớm hơn dự kiến. Hiện nay 7h10 các thành chủ đã có thể đăng nhập vào server Vũ Long