Đã xử lý các tài khoản đột biến Hồn tướng và Bạc

Quý thành chủ kính mến!

Trong quá trình vận hành, Ngọa Long bổn trang đã kiểm tra và phát hiện những dữ liệu bất thường về điểm Hồn tướng tại một số tài khoản.

Bổn trang đã tiến hành kiểm tra và điều chỉnh lại toàn bộ dữ liệu bất thường này vào đợt bảo trì lúc 13 giờ ngày hôm nay 15/05/2012 và khắc phục tình trạng triệt để.

Hiện nay tất cả tài khoản có liên quan đều đã được xử lý. Một lần nữa bổn trang chân thành cảm ơn tất cả các thành chủ đã phản ánh tình trạng này trên diễn đàn, trả lại sự trong sạch cho Ngọa Long.

Bổn trang kính báo!