Có nên tăng tỷ lệ rơi nguyên liệu?

Quý thành chủ kính mến,

Trong phiên bản cập nhật Chiến Thần Lữ Bố tháng 8 này, bổn trang đã thay đổi tỷ lệ rơi nguyên liệu để các thành chủ dễ dàng có được nguyên liệu, nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cấp trang bị.

Nay, bổn trang xin được hỏi ý các thành chủ, việc nâng tỷ lệ rơi nguyên liệu này có làm các thành chủ hài lòng hay không?

Để cho biết ý kến, các thành chủ vui lòng nhấp vào hình dưới đây để chọn câu trả lời.

Ngọa Long bổn trang rất cảm kích sự quan tâm mà các thành chủ dành cho game. Và nhờ kết quả khảo sát này, bổn trang sẽ có thể tiếp tục đưa ra những thay đổi có lợi hơn cho các thành chủ!

Bổn trang kính báo!