Cập nhật bảng huấn luyện kỹ năng Quý Tử

Q
uý thành chủ kính mến,

Để chuẩn bị cho các phiên bản lớn sắp tới, Ngọa Long cần phải điều chỉnh lại một ít cho bảng kỹ năng huấn luyện Quý Tử, cụ thể là mỗi một hệ huấn luyện phải có ít nhất 6 kỹ năng.

Do đó, trong đợt bảo trì vừa rồi (chiều ngày 20/3/2013) Ngọa Long đã điều chỉnh lại bảng kỹ năng này, nhưng vì lí do kĩ thuật nên đã không thể thông báo kịp thời đến quý thành chủ. Nay, BĐH Ngọa Long xin bổ sung lại bảng kỹ năng chính xác tính từ thời điểm 03:00 chiều ngày 20/3/2013.

Kỹ năng nước Thục

Hệ hỗ trợ
Phấn Chấn Nhân Tâm Lệ Thanh Nộ Xích Thông Báo An Dân Kích Động Nhân Tâm
Cổ Vũ Nhục Mạ Thủ Hộ Hủy Hoại
Phấn Chấn Giao Chiến Ngự Giáp Bài Lãng
Kích Dương Ám Tế Tán Ca Chiết Binh
Lôi Cổ Gió Lốc Hãn Vệ Kịch Độc
Thiên Mệnh Lạc Thạch Trị Liệu Thầy lang
Vô Ngại Ôn Dịch Sát Ý Tán Ca
Giải Nan Trị Dũ
Kiêu Hùng Hội Tâm
Bài Nhiễu Thiết Đề
Khích Lệ Chuyên Chú
Thầy lang
Tường Đồng
Hệ cơ giới
Tinh Thông Vũ Khí Tu Sửa Kiến Trúc Huấn Luyện Nhẫn Nại Nghiên Cứu Thuẫn Giáp
Bác Kích Thuẫn Kích Địa Thích Kích Thích
Cự Mã Thiết Thương Lợi Nhẫn Phá Kích
Phản Kích Thiết Bích Thiên Kiếm Thuẫn Kích
Kích Thích Phá Kích Đột Kích Bác Kích
Thiết Thương Hội Tâm Sát Ý Cự Mã
Lợi Nhẫn Cự Mã Thiết Bích Phản Kích
Hệ chiến pháp
Huấn Luyện Đột Kích Chỉnh Đốn Đội Ngũ Huấn Luyện Kỵ Thuật Đơn Đấu
Phá Quân Liên Thành Huyết Lộ Nộ Hống
Cuồng Bạo Xạ Thủ Khổ Kế Kỵ Kích
Đơn Kỵ Tiễn Vũ Tự Hủy Hoành Họa
Phi Xạ Xưng Bá Phá Phủ Liên Hoàn
Man Ngưu Binh Phạt Huyết Chiến Hổ Xung
Chiến Cuồng Viện Binh Dòng Xoáy Thích Sát
Tiễu Sát Tên Lạc Nghịch Tập Chước Giới
Liên Nỏ Bá Vương Nghịch Chuyển Thiết Kỵ
Thần Phong Hám Địa Xạ Sát Nhiễu Tập
Thí Quân Nộ Kiếm Nghịch Lưu Hổ Sát
Cuồng Ngưu Tật Xung Đột Tiến Cường Tập
Tấu Sát Xà Độc Đột Kích Ám Sát
Chiến Kỵ Liệt Thỉ Phấn Chiến Đột Tập
Huyết Chinh San Bằng Phấn Tấn
Kỵ Liệp Nộ Trảm Thư Kích
Liên Kích Hy Sinh Độc Tiêu
Uy Phong Mũi Nhọn Phấn Đấu
Tang Phong Đạp Phá
Quỷ Hào Hoành Tảo
Xuyên Dương
Tề Xạ
Lôi Tiễn
Hệ kế sách
Bố Cục Liên Hoàn Hư Trương Thanh Thế Mưu Kế Miêu Tả Bản Đồ
Hồng Viêm Hải Tiếu Tử Điện Kinh Lôi
Viêm Lôi Độc Chú Phần Diệt Sơn Băng
Vòng Xoáy Binh Tiển Thần Lôi Địa Liệp
Hắc Viêm Ly Gián Hỏa Nham Huyết Chế
Xích Lôi Mai Lãng Độc Kế Hư Vô
Bộc Viêm Phong Tiễn Bộc Viêm Hắc Động
Thiên Phạt Lạc Lôi Tháp Thiên
Lãng Đào Công Tâm Địa Nha
Cổn Thạch Huyền Băng Yêu Thuật
Hỏa Long    
Huyễn Thuật    
Phá Kế    
Huyễn Pháp    

Kỹ năng nước Ngô

Hệ hỗ trợ
Phấn Chấn Nhân Tâm Lệ Thanh Nộ Xích Thông Báo An Dân Kích Động Nhân Tâm
Cổ Vũ Nhục Mạ Thủ Hộ Hủy Hoại
Phấn Chấn Giao Chiến Ngự Giáp Bài Lãng
Kích Dương Ám Tế Tán Ca Chiết Binh
Lôi Cổ Gió Lốc Hãn Vệ Kịch Độc
Thiên Mệnh Lạc Thạch Trị Liệu Thầy lang
Vô Ngại Ôn Dịch Sát Ý Tán Ca
Giải Nan Trị Dũ
Kiêu Hùng Hội Tâm
Bài Nhiễu Thiết Đề
Khích Lệ Chuyên Chú
Thầy lang
Tường Đồng
Hệ cơ giới
Tinh Thông Vũ Khí Tu Sửa Kiến Trúc Huấn Luyện Nhẫn Nại Nghiên Cứu Thuẫn Giáp
Bác Kích Thuẫn Kích Địa Thích Kích Thích
Cự Mã Thiết Thương Lợi Nhẫn Phá Kích
Phản Kích Thiết Bích Thiên Kiếm Thuẫn Kích
Kích Thích Phá Kích Đột Kích Bác Kích
Thiết Thương Hội Tâm Sát Ý Cự Mã
Lợi Nhẫn Cự Mã Thiết Bích Phản Kích
Hệ chiến pháp
Huấn Luyện Đột Kích Chỉnh Đốn Đội Ngũ Huấn Luyện Kỵ Thuật Đơn Đấu
Phá Quân Liên Thành Huyết Lộ Nộ Hống
Cuồng Bạo Xạ Thủ Khổ Kế Kỵ Kích
Đơn Kỵ Tiễn Vũ Tự Hủy Hoành Họa
Phi Xạ Binh Phạt Phá Phủ Liên Hoàn
Man Ngưu Viện Binh Huyết Chiến Hổ Xung
Chiến Cuồng Tên Lạc Dòng Xoáy Thích Sát
Tiễu Sát Hám Địa Nghịch Tập Chước Giới
Liên Nỏ Nộ Kiếm Nghịch Chuyển Thiết Kỵ
Thần Phong Tật Xung Xạ Sát Nhiễu Tập
Thí Quân Xà Độc Nghịch Lưu Hổ Sát
Cuồng Ngưu Liệt Thỉ Đột Tiến Cường Tập
Tấu Sát San Bằng Đột Kích Ám Sát
Chiến Kỵ Nộ Trảm Phấn Chiến Đột Tập
Huyết Chinh Hy Sinh Phấn Tấn Thanh Long
Kỵ Liệp Mũi Nhọn Thư Kích Yển Nguyệt
Liên Kích Đạp Phá Độc Tiêu
Uy Phong Hoành Tảo Phấn Đấu
Tang Phong Xuyên Dương
Quỷ Hào Tề Xạ
Lôi Tiễn
Hệ kế sách
Bố Cục Liên Hoàn Hư Trương Thanh Thế Mưu Kế Miêu Tả Bản Đồ
Hồng Viêm Hải Tiếu Tử Điện Kinh Lôi
Viêm Lôi Độc Chú Phần Diệt Sơn Băng
Vòng Xoáy Ly Gián Thần Lôi Địa Liệp
Hắc Viêm Mai Lãng Hỏa Nham Huyết Chế
Xích Lôi Thiên Phạt Độc Kế Hư Vô
Bộc Viêm Lãng Đào Bộc Viêm Hắc Động
Cổn Thạch Lạc Lôi Tháp Thiên
Hỏa Long Công Tâm Địa Nha
Huyễn Thuật Huyền Băng Yêu Thuật
Phá Kế Phục Long
Huyễn Pháp
Đông Phong

Kỹ năng nước Ngụy

Hệ hỗ trợ
Phấn Chấn Nhân Tâm Lệ Thanh Nộ Xích Thông Báo An Dân Kích Động Nhân Tâm
Cổ Vũ Nhục Mạ Thủ Hộ Hủy Hoại
Phấn Chấn Giao Chiến Ngự Giáp Bài Lãng
Kích Dương Ám Tế Tán Ca Chiết Binh
Lôi Cổ Gió Lốc Hãn Vệ Kịch Độc
Thiên Mệnh Lạc Thạch Trị Liệu Thầy lang
Vô Ngại Ôn Dịch Sát Ý Tán Ca
Giải Nan Trị Dũ
Kiêu Hùng Hội Tâm
Bài Nhiễu Thiết Đề
Khích Lệ Chuyên Chú
Thầy lang
Tường Đồng
Hệ cơ giới
Tinh Thông Vũ Khí Tu Sửa Kiến Trúc Huấn Luyện Nhẫn Nại Nghiên Cứu Thuẫn Giáp
Bác Kích Thuẫn Kích Địa Thích Kích Thích
Cự Mã Thiết Thương Lợi Nhẫn Phá Kích
Phản Kích Thiết Bích Thiên Kiếm Thuẫn Kích
Kích Thích Phá Kích Đột Kích Bác Kích
Thiết Thương Hội Tâm Sát Ý Cự Mã
Lợi Nhẫn Cự Mã Thiết Bích Phản Kích
Hệ chiến pháp
Huấn Luyện Đột Kích Chỉnh Đốn Đội Ngũ Huấn Luyện Kỵ Thuật Đơn Đấu
Phá Quân Liên Thành Huyết Lộ Nộ Hống
Cuồng Bạo Xạ Thủ Khổ Kế Kỵ Kích
Đơn Kỵ Tiễn Vũ Tự Hủy Hoành Họa
Phi Xạ Xưng Bá Phá Phủ Liên Hoàn
Man Ngưu Binh Phạt Huyết Chiến Thích Sát
Chiến Cuồng Viện Binh Dòng Xoáy Chước Giới
Tiễu Sát Tên Lạc Nghịch Tập Thiết Kỵ
Liên Nỏ Bá Vương Nghịch Chuyển Nhiễu Tập
Thần Phong Hám Địa Xạ Sát Cường Tập
Thí Quân Nộ Kiếm Nghịch Lưu Ám Sát
Cuồng Ngưu Tật Xung Đột Tiến Đột Tập
Tấu Sát Xà Độc Đột Kích Thanh Long
Chiến Kỵ Liệt Thỉ Phấn Chiến Yển Nguyệt
Huyết Chinh San Bằng Phấn Tấn
Kỵ Liệp Nộ Trảm Thư Kích
Liên Kích Hy Sinh Độc Tiêu
Uy Phong Mũi Nhọn Phấn Đấu
Tang Phong Đạp Phá
Quỷ Hào Hoành Tảo
Xuyên Dương
Tề Xạ
Lôi Tiễn
Hệ kế sách
Bố Cục Liên Hoàn Hư Trương Thanh Thế Mưu Kế Miêu Tả Bản Đồ
Hồng Viêm Hải Tiếu Tử Điện Kinh Lôi
Vòng Xoáy Độc Chú Phần Diệt Sơn Băng
Hắc Viêm Ly Gián Thần Lôi Địa Liệp
Bộc Viêm Mai Lãng Hỏa Nham Huyết Chế
Huyết Chế Thiên Phạt Độc Kế Hư Vô
Kinh Lôi Lãng Đào Bộc Viêm Hắc Động
Cổn Thạch Lạc Lôi Tháp Thiên
Hỏa Long Công Tâm Địa Nha
Huyễn Thuật Huyền Băng Yêu Thuật
Phá Kế Phục Long
Huyễn Pháp
Binh Tiển
Phong Tiễn
Đông Phong

Mong quý thành chủ thông cảm cho bất tiện này và cùng tìm hiểu các cập nhật mới về kỹ năng của Quý Tử.

Bổn trang kính báo!