Bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long

Quý thành chủ kính mến!

Ngọa Long bổn trang sẽ bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long vào lúc 00 giờ.

Bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long

00 giờ đến 03 giờ ngày 11/05/2012

Ngọa Long xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm này, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường.

Trân trọng cảm ơn!