Bảo trì toàn bộ máy chủ

Quý thành chủ kính mến!

Ngọa Long bổn trang sẽ bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long đến 10h30.

Bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long

08 giờ đến 10h30 ngày 10/04/2012

Ngọa Long xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm này, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường.

Trân trọng cảm ơn!