Bảo trì thêm hơn 3 tiếng

Quý thành chủ kính mến!

Ngọa Long bổn trang đang tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long từ lúc 13 giờ hôm nay và sẽ kéo dài tới 20 giờ 30 phút.

Bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long

13 giờ đến 20 giờ 30 phút ngày 15/05/2012

Ngọa Long xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm này, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường.

Trân trọng cảm ơn!