Bảo trì máy chủ Thổ Long và Thủy Long

Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Thổ LongThủy Long vào lúc 00 giờ ngày 06/03/2012 để nâng cấp hệ thống.

Bảo trì máy chủ Thổ Long - Thủy Long

00 giờ đến 03 giờ ngày 06/03/2012

Ngọa Long xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường.

Trân trọng cảm ơn!