Bảo Trì Đột Xuất - Ưu Hóa Hệ Thống

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp nhằm cải thiện chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì một số cụm máy chủ Ngọa Long trong thời gian như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 08:30 đến 09:30 ngày 09/05/2019.
  • Phạm vi: Toàn bộ máy chủ Ngọa Long.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì  quý Thành Chủ không thể đăng nhập được vào game.
  • Trong thời gian diễn ra bào trì, quý Thành Chủ vui lòng không đăng nhập vào Ngọa Long để tránh tổn thất tài sản cá nhân.

Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn dự kiến.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này. Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Trân trọng kính báo,