Bảo trì đột xuất máy chủ Hỏa Long

Ngọa Long bổn trang tiến hành bảo trì máy chủ Hỏa Long vào lúc 12 giờ ngày 10/02/2012.

Bảo trì máy chủ Hỏa Long

12 giờ đến 16 giờ ngày 10/02/2012

Ngọa Long xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại và trải nghiệm phiên bản mới.

Trân trọng cảm ơn!